Om materialet
Dert er store dimensjoner på alt som har med torv å gjøre, mengdene er ansenlige. Og dermed har vi  som driver virksomheten et stort ansvar for utnytte denne naturressursen på en forsvarlig måte.Torv består av delvis forråtnet vegetasjon som gjennom lang tid har hopet seg opp, lag på lag. Torv dannes i våtmark der vannet i torvmassen hindrer surstoff å trenge inn for dermed å bryte vegetasjonen ned. Myrlendte områder er den viktigste kilden til torv.

Det finnes en god del andre ord for landområder dominert av torv, som f.eks "utmark, muskeg eller myrer". Myrlandskapet har også spesifikke planter, særlig Sphagnum mose.


Siden organisk materiale akkumuleres over tusener av år, gir også torven et tverrsnitt over tidligere vegetasjon: den fungerer også som en biologisk "tidskapsel" som viser variasjonene i vegetasjon og klima i meget lang tid bakover, ofte flere tusen år.


Torv høstes som en viktig kilde til drivstoff i visse deler av verden. Regnet i volum, er det omtrent fire billioner m³ torv i verden som dekker totalt rundt 2% av det globale landarealet (ca 3 millioner km ²) Dette inneholder ca 8000 millioner terajoules av energi.


Kallak Absorbent produseres av torv fra egen myr tett inntil fabrikken i Trøgstad i Østfold.

Her startet familien med torvproduksjon allerede i 1955. I årenes løp har både sanking av torv og produksjonen utviklet seg, og i dag er det maskiner og moderne utstyr som gjør den tyngste jobben både ute og inne.


Torv er benyttet til en mengde formål i årenes løp.

I de senere årene har man også fått øynene opp for torvens unike egenskap til å absorbere hydrokarboner.Torvens unike egenskaper til å fange oljespill gir store forbedringer. Bruk av Kallak Torvabsorbent ved oljespill kan redusere skadene på miljøet vesentlig, i vann som på land.

Ferdig bearbeidet har torven en høy kapasitet til å absorbere hydrokarboner. Kallak Absorbent absorberer olje og andre hydrokarboner ved at hydrokarbonet trekkes inn i cellene og innkapsles der nesten umiddelbart. Absorpsjonskapasiteten er resultatet av et meget stort flateinnhold som er skapt inne i den bearbeidede torven.


Siden Kallak Absorbent er hydrofobisk vil absorpsjon av vann forhindres i ukevis.

Dette gjør at Kallak Absorbent flyter på vann der den absorberer forurensingen ovenfra. Den fortsetter å flyte i ukesvis etter å være mettet av oljespillet. Dette betyr at man vil ha god tid til å samle inn den absorberte forurensningen. Dersom allikevel spillet skulle synke, vil det fortsatt være innkapslet uten å påføre miljøet skade.

Kallak Absorbent, som i seg selv allerede er noe omdannet, vil effektivt omdanne hydrokarboner ved hjelp av bl.a naturens egne gartnere, mikroorganismene. Alle hydrokarboner er organiske karbonblandinger som består av karbon, hydrogen og oksygen.


Mikropisk aktivitet vil bryte nesten alle hydrokarboner ned til karbondioksid og vann i løpet av kort tid.

Nedbrytingen skjer avhengig av vær og temperatur innenfor en periode av noen måneder til et år eller to.Dette bildet viser våre marker i østre Trøgstad.

Denner typen av drift innebærer at vi "støvsuger" torven.


Bildet under viser et snitt gennom en typisk våtmark. Dette er drenert mark, men de opprinnelige myrmarkene inneholdt så mye vann at hverken sollys eller surstoff slapp til.


Det ble et anaerobt miljø: forseglet.